Exxaro says RBCT entitlement will retain value for some time despite coal pressures

Exxaro says RBCT entitlement will retain value for some time despite coal pressures