Exxaro’s Nombasa Tsengwa to take helm in 2023, but firm tight-lipped on future focus

Exxaro’s Nombasa Tsengwa to take helm in 2023, but firm tight-lipped on future focus